Informacje dla gimnazjalistów

Kierunki kształcenia

Reforma edukacji

Nabór

Nabór (10)

czwartek, 24 marzec 2016 19:56

Regulamin rekrutacji

Napisał

Regulamin rekrutacji 2016/2017

Szkolne zasady rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka    w Sanoku w roku szkolnym 2016/ 2017

 PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
  Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7):
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.
  w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942) 
 • Zarządzenie Nr 3/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r.  w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017
 • Zarządzenie Nr 7/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 21 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 3/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017

    § 1

 1. Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna :

a) opracowuje szkolny regulamin rekrutacji,

b) ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

c) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych,

d) sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

 1. Szkolny regulamin rekrutacji określa:

a)    wykaz punktowanych przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum,

     b)    sposób przyjmowania uczniów zwolnionych ze zdawania egzaminu gimnazjalnego,

     c)    tryb odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły,

     d)    inne sprawy istotne dla sprawnego przeprowadzenia rekrutacji do szkoły.

§ 2

1.    Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej jest ukończenie gimnazjum.

2.    O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów uzyskanych za:

a)    egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

b)    oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki
i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

c)    osiągnięcia ucznia:

- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

- szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,

Przyjmuje się następujący sposób punktacji:

a) wynik egzaminu gimnazjalnego - maksymalnie 100 punktów;

b) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 80 punktów;

c) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 20 punktów.

3. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej przelicza się na punkty rekrutacyjne według zasady, że jeden procent odpowiada 0,2 punktu w przypadku wyników procentowych z egzaminów z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. W praktyce oznacza to, że za wyniki każdej części egzaminu można uzyskać maksymalnie 20 punktów.

4. Oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum przelicza się na punkty następująco:

-  celujący           -  20 pkt

-  bardzo dobry  -   16 pkt

-  dobry              -   12 pkt

-  dostateczny    -     8 pkt

-  dopuszczający -    2 pkt

5. Kandydatom zwolnionym z egzaminu gimnazjalnego lub jego wybranej części przelicza się na punkty oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum według poniższych zasad:

- W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do całości egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

a) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, dobrym - przyznaje się po 12 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;

 b) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, dobrym - przyznaje się po 12 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 c) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się po 20 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się po 16 punktów, dobrym - przyznaje się po 12 punktów, dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów, dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty oraz liczbę punktów uzyskaną
po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

d) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu: celującym - przyznaje się 8 punktów, bardzo dobrym - przyznaje się 6 punktów, dobrym - przyznaje się 4 punkty, dostatecznym - przyznaje się 2 punkty, dopuszczającym - przyznaje się 0,5 punktu.

   
- W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 4, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

6. Za szczególne osiągnięcia, o których mowa w § 2 pkt.2 litera c można otrzymać:

a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 5 punktów

b) za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty:

- finalista konkursu przedmiotowego ponadwojewódzkiego: 10 punktów

- laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego:
   7 punktów

- finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ponadwojewódzkiego:
   5 punktów

- finalista min. dwóch konkursów przedmiotowych wojewódzkich: 10 punktów

- laureat min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich 7 punktów

- finalista min. dwóch konkursów tematycznych lub interdyscyplinarnych wojewódzkich: 5 punktów

- finalista konkursu przedmiotowego wojewódzkiego 7 punktów

- laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 5 punktów

- finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego wojewódzkiego 3 punkty

7. Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum w:

a) zawodach sportowych lub artystycznych kandydaci otrzymują

- na  szczeblu powiatowym : 1 punkt

- na szczeblu wojewódzkim : 2 punkty

- na szczeblu ogólnopolskim : 3 punkty

- na szczeblu międzynarodowym : 4 punkty

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  - 2 punkty

8. Jeżeli kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

9. W przypadku gdy kandydat uzyskał w okresie ostatnich trzech lat kilka lokat punktowych w tym samym konkursie, uznaje się tylko jedną, najwyższą lokatę.

10. Punktowanymi przedmiotami ze świadectwa ukończenia gimnazjum są:

a) do Technikum w zawodzie: technik teleinformatyk:  

  - język polski, język obcy, matematyka, informatyka.

b) do Technikum w zawodzie: technik ochrony środowiska

- język polski, matematyka, język obcy, biologia

c) do Technikum w zawodach: technik mechanik i technik pojazdów samochodowych:

-  język polski, matematyka oraz dwie najwyższe oceny spośród przedmiotów: język obcy, informatyka, fizyka

d) do Zasadniczej Szkoły Zawodowej :

- język polski, informatyka, matematyka, zajęcia techniczne

11. Kandydat do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dokonuje rejestracji  elektronicznej. W obrębie jednej szkoły ma możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.
 

§ 4

1. W przypadku większej liczby kandydatów, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu  szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w ust.1

5. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w danym typie szkoły, o ich przyjęciu decyduje większa ilość uzyskanych punktów.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają :

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono  indywidualny program lub tok nauki,

c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia za względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 5

1. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty mają pierwszeństwo przyjęcia do wybranej przez siebie szkoły.

2. Laureaci konkursów tematycznych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz innych Kuratorów Oświaty w porozumieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty otrzymują w postępowaniu kwalifikacyjnym  liczbę punktów wynikającą
z zapisów § 2, ust. 6 lit. b  niniejszego regulaminu.

§ 6

1. Kandydaci winni składać następujące dokumenty:

w terminie od 25 kwietnia – 28 czerwca 2016 roku:

 • wniosek wraz z załącznikiem wygenerowany na stronie internetowej naboru elektronicznego oraz podpisany przez kandydata i jego rodziców/opiekunów,
 • załączniki - dokumenty, na podstawie których można potwierdzić spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

w terminie od 24 – 28 czerwca 2016 roku:

 • oryginały lub poświadczone przez dyrektora gimnazjum kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

w terminie do 15-25 lipca 2016 roku (dotyczy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia):

 • oryginały (o ile nie złożone wcześniej) świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • pisemne potwierdzenie woli podjęcia nauki w danym oddziale,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 • karta zdrowia,
 • 2 zdjęcia.

 

czwartek, 24 marzec 2016 19:53

Harmonogram rekrutacji

Napisał
Nabór prowadzony jest przy wykorzystaniu nowego systemu przygotowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe. Strona dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych www.nabor.pcss.pl/sanok .
Administratorem systemu na poziomie powiatu jest Roman Rymar
 
Terminy
 
8.05 – 9.06.2017 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
23 – 27.06.2017 r. do godz. 1500
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
30.06.2017 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
30.06 – 5.07.2017 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
7.07.2017 r. do godz. 1000
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
czwartek, 24 marzec 2016 19:50

Informacje dla gimnazjalistów

Napisał

W Zespole Szkół nr 2 w Sanoku możesz ubiegać się o przyjęcie do dwóch typów szkół: czteroletniego technikum i trzyletniej szkoły branżowej. Nauka w technikum i szkole branżowej daje możliwość uzyskania zawodu.

Technikum kończy się maturą, możesz więc kontynuować po nim naukę na studiach wyższych. Szkoła branżowa również nie zamyka drogi do zdania egzaminu maturalnego, ponieważ naukę możesz kontynuować w szkole branżowej II stopnia (kształcenie będzie trwało 2 lata), zdać maturę oraz uzyskać tytuł technika.

Zawody w których kształci „Mechanik” to zawody poszukiwane na rynku pracy. Po ukończeniu szkoły masz „fach w ręku” a równocześnie, jeśli tylko chcesz, możesz kontynuować naukę na studiach wyższych.

 

ZAWODY W KTÓRYCH KSZTAŁCIMY

TECHNIKUM:

- technik teleinformatyk (przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, informatyka)

- technik ochrony środowiska (przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, biologia)

- technik mechanik (przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka oraz dwie najwyższe oceny z przedmiotów do wyboru: język obcy, informatyka, fizyka)

- technik pojazdów samochodowych (przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, matematyka oraz dwie najwyższe oceny z przedmiotów do wyboru: język obcy, informatyka, fizyka)

SZKOŁA BRANŻOWA:

- mechanik pojazdów samochodowych (przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, informatyka, matematyka, zajęcia techniczne)

- elektromechanik pojazdów samochodowych (przedmioty punktowane podczas rekrutacji: język polski, informatyka, matematyka, zajęcia techniczne).

Wszystkich gimnazjalistów zapraszamy do odwiedzenia zakładki rekrutacja, gdzie znajdują się szczegółowe zasady przyjęć na rok szkolny 2017/2018 i do zakładki kierunki kształcenia, gdzie znajduje się szczegółowy opis kierunków.

 Atuty szkoły:

 • zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej (Hiszpania, Malta, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Portugalia) finansowane ze środków unijnych ERASMUS+,
 • wysoka zdawalność egzaminów zawodowych,
 • znaczące sukcesy na konkursach i olimpiadach zawodowych szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego,
 • możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności i certyfikatów (np. certyfikat CISCO „IT Essentials”, kurs programu AutoCAD),
 • dla uczniów technikum pojazdów samochodowych bezpłatny kurs prawa jazdy kat.B,
 • możliwość uzyskania książeczki spawacza i certyfikatu na jedną z metod spawalniczych bez dodatkowego i kosztownego kursu kwalifikacyjnego,
 • nauka w systemie jednozmianowym,
 • możliwość zakwaterowania w internacie,
 • dogodna lokalizacja,
 • tytuł SZKOŁY z KLASĄ.

Ewentualne pytania prosimy kierować telefonicznie do sekretariatu szkoły: 134653950, 134653951.
Przypominamy również, że wzorem lat poprzednich nabór będzie prowadzony drogą elektroniczną.
Adres strony „naboru”:https://nabor.pcss.pl/sanok/
Uczniów, którzy mają problemy z logowaniem lub wydrukiem - zapraszamy do sekretariatu naszej szkoły, gdzie zostanie udzielona fachowa pomoc techniczna.

poniedziałek, 24 marzec 2014 15:35

Technik ochrony środowiska

Napisał

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

 • Uczymy się aktywnie w szkole i w terenie !
 • Badamy środowisko!
 • Pracujemy w laboratorium!
 • Prowadzimy doświadczenia i projekty !
 • Wyjeżdżamy na praktyki zagraniczne !
 • Poznajemy przyrodę!
 • Kochamy środowisko i chcemy je chronić!

 Technik ochrony środowiska – to Twój - zawód przyszłości !!!

Zdobędziesz dwie kwalifikacje :

- Ocena stanu środowiska

- Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.

Uzyskasz doświadczenie zawodowe na praktykach w krajach UE.

Będziesz miał przewagę   nad młodzieżą kończąca licea ogólnokształcące dzięki umiejętnością praktycznym .

     wiedza teoretyczna + umiejętności praktyczne = PRACA

Sprawdź: www.google.pl - oferty pracy ochrona środowiska

Odwiedź nasz blog http://ochrona-srodowiska-zs2.blogspot.com/

piątek, 28 luty 2014 10:32

Zasady Rekrutacji...

Napisał

Zasady Rekrutacji
Do Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku
Na rok szkolny 2015/2016

 

Dokumenty do pobrania:

1.Zasady rekrutacji do ZS2 Sanok

2.Zarządzenie Nr 4 / 2015 Podkarpackiego Kuratora Oświatyz dnia 4 lutego 2015 r.w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

3.Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

4.Zarządzenie Nr 10/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające zarzadzenie Nr 4/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

§ 1

Podstawa Prawna:
1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 roku poz. 7).
2. Zarządzenie Nr 4/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 04 lutego 2015 roku w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016,

§ 2

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. Kandydaci ubiegający się do klasy pierwszej Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

§ 3

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkół o których mowa w § 2 dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
2. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 1 jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół w Zespole jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc w szkołach Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku.

§ 4

1. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decyduje liczba zgromadzonych przez nich punktów rekrutacyjnych, a w razie równej liczby tych punktów dodatkowe kryteria określone w § 8. Jeżeli powyższe kryteria nie są rozstrzygające, decyzję o przyjęciu podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna.
2. Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę kryteria zawarte w statucie szkoły, uwzględniające:
1) oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, którymi są: język obcy nowożytny, matematyka, informatyka lub biologia ( dla technika ochrony środowiska)
2) inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które
uwzględnia się w procesie rekrutacji:
a) Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
b) Udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim
c) Osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym – I miejsce lub tytuł laureata, II miejsce lub tytuł finalisty, III miejsce lub wyróżnienie.
3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z przedmiotów, o których mowa w pkt. 1
4) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w
ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu,
3. Listę konkursów, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lit b uwzględnianych w procesie rekrutacji określa Podkarpacki Kurator Oświaty w załączniku do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 04 lutego 2015 roku ( załącznik Nr 2)
4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej do szkół w Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym maksymalnie 200 pkt w tym:
1) za oceny z każdego z czterech przedmiotów na świadectwie ustalonych zgodnie z wymogami §4 ust. 2 pkt 1 łącznie nie więcej niż 80 punktów w tym:
a) celujący - 20 pkt.,
b) bardzo dobry – 16 pkt.,
c) dobry – 12 pkt.,
d) dostateczny – 8 pkt.,
2) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 6 punktów,
3) za potwierdzone szczególne osiągnięcia, kandydat może otrzymać co najwyżej 14 punktów w tym za uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, o których mowa w załączniku do niniejszych zasad – do 5 pkt.
4) za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty – 8 punktów
5) za potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne (indywidualne lub zespołowe, co najmniej na szczeblu powiatowym, w tym:
a) I miejsce lub tytuł laureata - 3 punkty
b) II miejsce lub tytuł finalisty – 2punkty
c) III miejsce lub wyróżnienie – 1 punkt
6) za stałą aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu do 3 punktów
7) za sprawdzian uzdolnień kierunkowych do 20 punktów.
8) maksymalna łączna liczba punktów jaką kandydat może uzyskać za oceny z przedmiotów o których mowa w ust. 6 ust 2 pkt 1 oraz inne osiągnięcia wymienione w ust 2 pkt 2 – 6 wynosi 100
9) za wyniki egzaminu gimnazjalnego – łączna liczba punktów wskazana w zaświadczeniu wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną: nie więcej niż 100.

§ 5

1. W procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie z deklaracjami dotyczącymi preferowanego zawodu w Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2.
2. Kandydaci do szkół w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku biorą udział w scentralizowanym, elektronicznym naborze, składając podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów, deklarację wyboru oddziałów w szkołach, jedynie w szkole pierwszego wyboru.
3. Deklaracje wyboru oddziałów w szkołach złożona przez kandydata jest ściśle uporządkowaną listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjno-kwalifikacyjnym będą rozpatrywane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata.
4. Jeżeli do danego oddziału szkoły ponadgimnazjalnej liczba laureatów konkursów przedmiotowych wymienionych w załączniku do niniejszych Zasad jest większa niż liczba planowanych miejsc stosuje się dodatkowe kryteria określone w § 8.
5. Rekrutacja do szkół w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku biorącej udział w scentralizowanym, elektronicznym naborze odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów wskazanych w jego deklaracji wyboru, do którego liczba punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydata, z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów określonych w § 8, jest wystarczająca do przyjęcia.

§ 6

1. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna poda listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół w Zespole szkół Nr 2 w Sanoku na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed sekretariatem Zespołu dnia 3 lipca 2015 roku do godziny 900
2. Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami etapu kwalifikacji do przyjęcia zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkołach Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku do dnia 6 lipca 2015 roku do godz. 1500
3. Potwierdzenie woli, o którym mowa w ust. 1 wymaga złożenia w Zespole Szkół Nr 2 w Sanoku oryginałów dokumentów,
4. Niezłożenie potwierdzenia, o którym mowa w ust 1 jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.

§ 7

1. Kandydaci nieprzyjęci w procesie scentralizowanego, elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych są przyjmowani do szkół w Zespole na podstawie decyzji dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku
2. Dodatkowy termin rekrutacji dla absolwentów gimnazjów, którzy nie zostali przyjęci trwa od 7 lipca 2015 roku do godz. 10 00.
3. Dodatkowa rekrutacja polega na złożeniu w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 2 oryginałów wszystkich wymaganych dokumentów wraz z podaniem do dyrektora szkoły o przyjęcie na wskazany zawód w Technikum Nr 2 i Zasadniczej szkole Zawodowej Nr 2,
4. Ogłoszenie wyników rekrutacji następuje 7 lipca 2015 roku o godz. 1000.
5. Jeżeli po przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji Zespół Szkół Nr 2 nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
6. Postępowanie uzupełniające kończy się 31 sierpnia 2015r.

§ 8

1. Przy przyjmowaniu do szkół, o których mowa w § 2, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają w uporządkowaniu hierarchicznym:
1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
2. Na potrzeby rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, biorących udział w scentralizowanym naborze, oprócz kryteriów, o których mowa w ust. 1, wprowadza się następujące kryteria dodatkowe w uporządkowaniu hierarchicznym:
1) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania ,
2) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1.
3) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 1. zbieżnej z zawodem ( Technikum Nr 2 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 – fizyka lub biologia w techniku ochrony środowiska).
4) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych
5) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,
6) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego,
7) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z trzeciego w kolejności przedmiotu - matematyki

§ 9

Wykaz konkursów przedmiotowych oraz innych konkursów organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

§ 10

Kalendarium postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego na rok szkolny 2015/2016 stanowi § 2 .1 Zarządzenia nr 4/2015 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 04 lutego 2015 roku.
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku Marian Kuzicki
Sanok 28 lutego 2015 roku

środa, 02 marzec 2011 16:57

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Napisał

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która zajmuje się wykonywaniem, obsługą, konserwacją, wymianą, naprawą oraz montowaniem urządzeń elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych (autach osobowych i dostawczych, autobusach, ciągnikach, motocyklach, pojazdach elektrycznych, pojazdach specjalnych).

Elektromechanik to zawód przyszłości – już dziś w każdym samochodzie jest mnóstwo podzespołów, czujników, silników i urządzeń elektrycznych oraz cyfrowych układów sterujących. Coraz popularniejsze są samochody hybrydowe (napędzane są silnikiem spalinowym i elektrycznym), a za kilka lat wszechobecne będą na naszych drogach samochody elektryczne.

Zadania i czynności zawodowe

Elektromechanik jest specjalistą w zakresie osprzętu elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych. Posiada niezbędne przygotowanie teoretyczne i umiejętności praktyczne do przeprowadzenia oceny stanu technicznego (diagnostyki) i naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych. Na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia może określić stan techniczny instalacji oraz wyeliminować wszelkie uszkodzenia lub oznaki zużycia. Może prowadzić pojazdy samochodowe.

Elektromechanik pojazdów samochodowych:

-        umie posługiwać się amperomierzami, woltomierzami i multimetrami oraz urządzeniami diagnostycznymi, kluczami dynamometrycznymi, wkrętarkami z napędem pneumatycznym, specjalnymi przyrządami umożliwiającymi montowanie i demontowanie elektrycznych urządzeń samochodowych oraz typowymi narzędziami ślusarskimi,

-        potrafi ocenić stan instalacji elektrycznej (przewodów, bezpieczników, łączników, przekaźników) i dokonać niezbędnych napraw,

-        umie zdiagnozować stan samochodowych źródeł energii (akumulatora i alternatora) i dokonać ich regeneracji, naprawy lub wymiany,

-        diagnozuje i dokonuje napraw w układzie rozruchu oraz Start-Stop, dobiera i wymienia świece żarowe,

-        diagnozuje i ocenia stan sensorów silnika (np. czujnika prędkości, położenia wału korbowego i wałka rozrządu, przepływomierzy powietrza, ciśnienia, temperatury, sondy lambda) i elementów wykonawczych silnika (np. wtryskiwaczy, zaworu recyrkulacji spalin, układu regulacji prędkości biegu jałowego, wentylatorów),

-        diagnozuje stan układu zapłonowego i prawidłowo ustawia zapłon,

-        ocenia stan układów bezpieczeństwa i komfortu, usuwa zauważone usterki,

-        diagnozuje układy wentylacji i ogrzewania wnętrza oraz klimatyzacji w samochodzie, wykonuje konserwację lub naprawy,

-        zna zasady sterowania cyfrowego w samochodach i cyfrowe magistrale danych, dokonuje diagnozy sterownika,

-        zna rodzaje świateł stosowane w samochodach, diagnozuje stan instalacji oświetlenia i prawidłowo ustawia światła samochodowe,

-        potrafi zainstalować, zdiagnozować i naprawić instalację alarmową, immobilizer i centralny zamek,

-        zna zasady bezpiecznego diagnozowania hybrydowych układów napędowych,

-        umie sporządzić dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego i dokumentację wykonanych pomiarów, dokonuje rozliczenia kosztów materiałów i robocizny,

-        dokonuje przeglądów okresowych podzespołów i urządzeń elektrycznych w samochodzie,

-        potrafi ocenić stan techniczny i dokonać napraw wielu urządzeń elektrycznych znajdujących się nie tylko w samochodzie ale również w gospodarstwie domowym np. sprzętu AGD, elektronarzędzi itp.

Możliwości zatrudnienia i warunki pracy

Elektromechanik pojazdów samochodowych ma duży wybór rodzaju pracy – najczęściej zatrudniany jest w:

-        stacjach diagnostycznych,

-        autoryzowanych serwisach samochodowych,

-        w serwisach prywatnych i warsztatach usługowo-naprawczych,

-        w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej,

-        w zakładach produkcyjnych wykorzystujących pojazdy samochodowe i wózki widłowe,

-        w służbach technicznych obsługi pojazdów w firmach transportowych,

-        na stanowiskach montażowych w fabrykach samochodów maszyn drogowych i rolniczych oraz innych pojazdów samochodowych,

-        w zakładach produkujących elektryczne aparaty, urządzenia i części zamienne,

-        w zakładach regenerujących układy elektryczne pojazdów samochodowych.

Możliwe też jest podjęcie pracy w tym zawodzie na własnych rachunek – może prowadzić własny warsztat naprawy samochodów.

Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz w sektorze usług serwisowych – w niedużych warsztatach, gdzie obecnie jest najwięcej miejsc pracy. Może być zatrudniony na stanowiskach związanych z diagnostyką, naprawą lub montażem osprzętu elektrycznego pojazdów samochodowych jako elektromechanik, elektryk samochodowy, elektromonter samochodowy, instalator, diagnostyk samochodowy. Pracuje przeważnie w ogrzewanych i dobrze oświetlonych pomieszczeniach. Czas pracy elektromechanika zasadniczo nie przekracza 8. godzin dziennie.

Elektromechanik pojazdów samochodowych podczas wykonywania zadań zawodowych kontaktuje się z przełożonym, jednak jego praca ma zazwyczaj charakter indywidualny, sam odpowiada za powierzone urządzenia, narzędzia oraz za jakość wykonanych usług. W jego pracy dominują czynności rutynowe oraz nietypowe, wynikające z indywidualnego charakteru usterek, występujących w poszczególnych pojazdach samochodowych.

Kształcenie w zawodzie

W naszej szkole kształcenie w zawodzie elektromechanik odbywa się w trzyletniej szkole zawodowej. Na zakończenie cyklu kształcenia absolwenci zdają egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie: M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Po zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe.

Uczniowie naszej szkoły zdobywają kwalifikacje podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia teoretyczne i część zajęć praktycznych prowadzona w szkole w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach: budowy pojazdów, przepisów ruchu drogowego, elektrotechniki i elektroniki samochodowej oraz pracowni elektrycznej.

Zajęcia praktyczne prowadzone w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego w Sanoku w nowoczesnych pracowniach elektrotechniki i elektroniki samochodowej.

Centrum Kształcenia Praktycznego posiada Ośrodek Egzaminacyjny certyfikowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną dlatego egzaminy zawodowe odbywają się na miejscu.

Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę w Technikum Uzupełniającym lub Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym (obie szkoły na terenie miasta Sanoka). Mają też możliwość dalszego rozwoju zawodowego poprzez uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji w innych, podobnych zawodach: elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych, monter elektronik, elektryk.

Prawo jazdy za darmo

W programie nauczania elektromechanika pojazdów samochodowych jest kurs na prawo jazdy kategorii B na koszt szkoły – uczeń opłaca jedynie badania lekarskie i egzamin.

W szkole realizowane są liczne projekty, w ramach których uczniowie mają możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne.

Wymagania wobec kandydata do zawodu

Ze względu na to, że głównym celem pracy elektromechanika pojazdów samochodowych jest remont urządzeń elektrycznych, najważniejszą cechą kandydata do zawodu jest posiadanie zamiłowań i uzdolnień technicznych, a ponadto uzdolnień manualnych. Praca w tym zawodzie wymaga samokontroli, dokładności, odpowiedzialności i wytrwałości.

Kandydaci do pracy powinni być sprawni fizycznie bez poważnych wad wzroku – dopuszcza się korygowanie wad okularami. Wymaga się ogólnego dobrego stanu zdrowia.

środa, 02 marzec 2011 16:56

Mechanik pojazdów samochodowych

Napisał

Zawód "Mechanik pojazdów samochodowych"
Mechanik samochodowy, po ukończeniu kształcenia w naszej szkole, może pracować w:

-prywatnych warsztatach samochodowych
-przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej
-stacjach kontroli pojazdów
-firmach transportowych i kurierskich
-fabrykach pojazdów różnego typu
-we własnym serwisie samochodowym
-zawodach pokrewnych o specyfice mechanicznej

 Mechanik samochodowy po naszej szkole zdobędzie gruntowną wiedzę na temat budowy i eksploatacji pojazdów. Pozna sposoby diagnozowania usterek i napraw podzespołów auta. Nauczy się oceniać stan techniczny pojazdów z rynku wtórnego i szacować ich wartość. Mechanik samochodowy to zawód przyszłości, gdyż transport w Polsce wciąż się rozwija, a rynek wchłania coraz więcej pojazdów. W takiej sytuacji ważna jest umiejętność naprawy samochodów, bo przynosi ona zysk. Uczeń pozna sposoby dobrego funkcjonowania w warsztacie, a przede wszystkim zasady "fachowość w pracy i solidność w działaniu".

Mechanik pozna nowoczesną technikę pojazdową opartą na elektronice. Nauczy się bezpłatnie prowadzić samochód.

środa, 02 marzec 2011 16:54

Technik mechanik

Napisał

Gwarantujemy solidne wykształcenie zawodowe techniczne i nabycie umiejętności szczególnie poszukiwanych obecnie przez pracodawców takich jak:

 1. Bardzo dobrą znajomość rysunku technicznego
 2. Umiejętność tworzenia dokumentacji produkcyjnej
 3. Znajomość procesów technologicznych
 4. Wykonywanie kalkulacji kosztowych wyrobów
 5. Umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi
 6. Możliwość uzyskania książeczki spawacza i certyfikatu na jedną z metod spawalniczych bez dodatkowego i kosztownego kursu kwalifikacyjnego
 7. Umiejętność programowania maszyn CNC (obsługa oprogramowania EdgeCam i HSM, wczytywanie pliku CAD 2D i 3D, edycja pliku, dobór narzędzi, cykle dotyczące frezowania 2 i 3 osiowego oraz toczenia 2 - osiowego, symulacja obróbki, optymalizacja obróbki, generowanie kodów NC sterujących obrabiarkami sterowanymi numerycznie CNC)

Co nas wyróżnia?

Nasza kadra pedagogiczna posiada wysokie umiejętności potwierdzone ukończeniem certyfikowanych kursów CAD/CAM z zakresu komputerowego wspomagania projektowania oraz komputerowego wspomagania wytwarzania.

Kształcimy przyszłą kadrę techniczną w oparciu o oprogramowanie CAD/CAM takie jak: INVENTOR PRO, ACAD, HSM, EDGECAM, AUTODESK REMAKE, AUTODESK FLOW DESIGN.

Uczymy modelowania 3D jak i tworzenia dokumentacji płaskiej 2D wyrobów. Składanie pojedynczych wyrobów w zespoły, przeprowadzanie analizy wytrzymałościowej i symulacja dynamiczna jest u nas standardem od 2008 roku. Wirtualne projekty techniczne realizujemy praktycznie wykorzystując drukarki 3D oraz frezarkę numeryczną.

Projektujemy oraz tworzymy obiekty 3D wykorzystując inżynierię odwrotną (Autodesk ReMake oraz ReCap)

W ramach przedmiotu „Pracownia automatyki” wyposażamy naszych absolwentów w dodatkowe umiejętności z dziedziny mechatroniki takie jak:

1. Projektowanie oraz montaż układów pneumatycznych i elektropneumatycznych

2. Programowanie sterowników PLC

3. Wizualizacja procesów przemysłowych

4. Programowanie paneli dotykowych w oparciu o oprogramowanie Astraada HMI

Posiadamy bogatą bazę dydaktyczną: zestawy dydaktyczne z pneumatyki i elektropneumatyki firmy FESTO, sterowniki PLC firmy Siemens, Ge Fanuc oraz Omron, zestawy firmy ASTOR do nauki programowania sterowników wyposażone w falownik, sterownik, moduł analogowy i panel dotykowy Astraada, zestawy do automatyki –Arduino i wiele innych.

środa, 02 marzec 2011 16:52

Technik teleinformatyk

Napisał

Technik teleinformatyk

 

Teleinformatyk należy do grupy zawodów branży IT (informatyka i telekomunikacja).

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z transmisją danych i Internetem. Zajmuje się

Budową sieci teleinformatycznych, oraz diagnozowaniem komputerów.

Główne zadania teleinformatyka:

- montuje komputery, instaluje w nich systemy operacyjne i oprogramowanie;

- diagnozuje stan techniczny komputerów oraz dokonuje ich naprawy i modernizacji;
- projektuje, buduje i uruchamia sieci komputerowe dla małych i średnich przedsiębiorstw
/LAN / MAN / WAN/, instaluje oprogramowania sieciowe na serwerach; podłącza sieci lokalne do Internetu;
- dba o bezpieczeństwo informacji w sieciach komputerowych oraz ochrania przed zawirusowaniem komputerów i sieci, wdraża zabezpieczenia sieciowe w oparciu o systemy kontroli dostępu, systemy firewall, systemy szyfrowania i systemy budowy wirtualnych sieci prywatnych VPN;
- montuje łącza teletransmisyjne oraz podzespoły i urządzenia wchodzące w skład sieci teleinformatycznej (hosty, serwery, routery, switche itp.);
- projektuje, buduje i uruchamia sieci telefoniczne;

- projektuje, buduje i uruchamia internetowe sieci telefoniczne VoIP;
- instaluje oprogramowania i uruchamia centrale telefoniczne, telefony komórkowe, telefony ISDN, telefony VoIP; prowadzi ich naprawę lub modernizację;
- weryfikuje produkty i usługi pod względem oceny zgodności CE i spełniania wymagań dyrektyw.

 

Uczniowie na kierunku technik teleinformatyk mogą bezpłatnie brać udział w kursach w ramach Akademii CISCO.

Obecnie oferowane są następujące kursy i programy:

1. Szkolenie "Get Connected" wprowadza do technologii informacyjnej, m.in. podstawy budowy komputera, pliki, katalogi, internet, media społecznościowe. Kurs jest dostępny tylko w języku angielskim.

2. "Cybersecurity Essentials" - rozwija fundamentalne zrozumienie cybernetycznego bezpieczeństwa, jak również odnosi się do informacji bezpieczeństwa sieci. "Introduction to Cybersecurity" - kursu bada szeroką tematykę bezpieczeństwa cybernetycznego. Dzięki testom i quizom uzyskać można natychmiastową informację zwrotną na temat swojej pracy. Wersja dostępna w języku angielskim.

3. Szkolenie "Intro to IoT" - zawiera przegląd podstawowych pojęć i wyzwań związanych z transformacją cyfrową. Kurs analizuje ewolucję w Internecie oraz w jaki sposób łączy ludzi, procesy, dane i rzeczy które przekształcają każdą branżę. Wprowadzenie do Internetu rzeczy. Wersja dostępna w języku angielskim.

4. Szkolenie "Linux" jest seria kilku kursów dla początkujących administratorów systemu Linux. Wersja dostępna w języku angielskim.

5. Szkolenie "CPA C ++" to podstawy programowania, które uzupełnia umiejętności IT. Szkolenie kończy się certyfikatem "Programista C ++ CertifiedAssociate certyfikacji (CPA)"

6. Kurs "IT Essentials" – świetnie wpisuje się w kwalifikację E13: dostarcza podstawowych umiejętności związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerów potrzebnych, aby spełnić rosnące wymagania profesjonalistów IT. Kurs w języku polskim przygotowuje do uzyskania certyfikatu CompTIA A+, który potwierdza zdobytą wiedzę i skutecznie pomaga wyróżnić się spośród innych kandydatów na rynku. Kurs jest także podstawą dla innych, bardziej zaawansowanych, kursów sieciowych jak: CCNA, CCNP.

7. Szkolenie "CCNA Routing and Switching" – świetnie wpisuje się w kwalifikację E16: przeznaczone jest dla osób, które poszukują pracy w branży informatycznej i telekomunikacyjnej (ICT) oraz osób pasjonujących się dziedziną sieci komputerowych. Nie wymagana jest wiedza z zakresu sieci, przygotowuje do zdawania certyfikatu Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Certyfikat CCNA to międzynarodowy dokument potwierdzający umiejętności zawodowe. Certyfikat honorowany jest na całym świecie, potwierdza wysoki poziom wiedzy oraz znajomość rozwiązań technologicznych firmy Cisco Systems.

Uczestnictwo w kursach potwierdzone jest odpowiednim certyfikatem, po zdaniu egzaminu kończącego. Część kursów realizowana jest w języku angielskim, co doskonale wpisuje się w zagadnienia zawodowe z tego języka.

środa, 02 marzec 2011 16:50

Technik pojazdów samochodowych

Napisał

Technik pojazdów samochodowych

 

                 Gwarantujemy solidne wykształcenie zawodowe techniczne i nabycie umiejętności szczególnie poszukiwanych obecnie przez pracodawców takich jak:

 

 1. 1.Bardzo dobrą znajomość rysunku technicznego i umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 2. 2.Posługiwanie się narzędziami pomiarowymi,
 3. 3.Znajomość budowy samochodów, w tym także samochodów hybrydowych i elektrycznych,
 4. 4.Znajomość procesów diagnozowania, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, w tym najnowszych urządzeń do diagnostyki pojazdói naprawy samochodów,
 5. 5.Prowadzenie warsztatu samochodowego, analiza i kalkulacja kosztów, organizacja pracy, organizacja stacji obsługi i zakładów branży motoryzacyjnej.

Czym się wyróżniamy?:

 

 1. 1.Doświadczoną kadrą dydaktyczną, pracującą ponad 20 lat w zawodzie, która stawia sobie za cel bardzo dobre przygotowanie uczniów do zawodu (uczeń poznaje wszystkie nowości w motoryzacji)
 2. 2.Możliwością odbycia praktyk zawodowych w różnych krajach Europy,    a także w wiodących zakładach motoryzacyjnych (stacjach obsługi) regionu.

 

Gdzie można znaleźć pracę?

 

 1. 1.We wszystkich zakładach branży motoryzacyjnej,
 2. 2.Firmach transportowych, fabrykach samochodów i podzespołów samochodowych,
 3. 3.Salonach sprzedaży samochodów,
 4. 4.Firmach zajmujących się dystrybucją części i materiałów eksploatacyjnych (magazyny, spedycja)
 5. 5.W ubezpieczeniach komunikacyjnych, przy likwidacji szkód,

 

   Można także dzięki pozyskanej w naszej szkole wiedzy założyć i prowadzić warsztat samochodowy lub mechaniczny.

            Jeżeli Twoją pasją jest technika samochodowa - u nas zdobędziesz niezbędną i najnowszą wiedzę dotyczącą budowy, obsługi, diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych, dzięki której nie będziesz miał problemów ze znalezieniem się na rynku pracy w Polsce i w Europie.

 

Krótkie hasło

 

     Jeżeli Twoją pasją jest technika samochodowa - w naszej szkole zdobędziesz niezbędną i najnowszą wiedzę dotyczącą budowy, obsługi, diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych, dzięki której nie będziesz miał problemów ze znalezieniem się na rynku pracy w Polsce i w Europie.

Dyżury v2.13

Nasi Przyjaciele

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELMI" Michał Biłas, Jakub Biłas s. c.

"TOM-PLAST" Mazur M.,
Tszan T. sp. j.

Sanok Rubber Company S. A.

Jan Królicki

Gościmy

Odwiedza nas 414 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie